Statut fundacji

STATUTWersja do pobrania

 

Fundacji „JASNE STRONY”

  

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

Fundacja pod nazwą Fundacja „JASNE STRONY”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Arkadiusza Orłowskiego i Bożenę Kazanowską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 13-01-2012 przed asesorem notarialnym Piotrem Maksymilianem Matysiakiem, zastępcą Pawła Chałupczaka, notariusza w Warszawie, w jego Kancelarii przy ulicy Jastrzębowskiego nr 24  za numerem repertorium A nr 412/2012 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może podjąć działalność poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli uzasadnia  to właściwa realizacja jej celów.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§5

Właściwym ministrem ze względu na cel Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej

§6

Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem –Fundacja „JASNE STRONY”, a także może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i symboli graficznych.

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§8

Celem działalności statutowej Fundacji jest:

 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci niewidomych i słabo widzących.
 2. Integracja różnych środowisk związanych z książką dla  niewidomego czytelnika.
 3. Wspieranie rozwoju wartościowej książki dostępnej dla dzieci niewidomych.
 4. Promocja w kraju i na świecie wartościowej książki dla  niewidomych czytelników.
 5. Pomoc niepełnosprawnym dzieciom w ich integracji społecznej.
 6. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci niepełnosprawnych, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i opiekuńczo – wychowawczym.
 7. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 8. Promocja i organizacja wolontariatu.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie Ogólnopolskiej Wypożyczalni Książek Dotykowych, tworzenie książek dostępnych dla dzieci niewidomych.
 2. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do produkcji książek dotykowych.
 3. Prowadzenie akcji związanych z upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci niewidomych oraz wśród: nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców i wychowawców.
 4. Nagradzanie najbardziej wartościowych dotykowych książek nagrodami ustanowionymi przez Fundację i zapewnienie popularyzacji nagrodzonych utworów i autorów.
 5. Inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mogących rozwijać zainteresowanie książką dotykową dla dzieci niewidomych wśród pedagogów, bibliotekarzy, pracowników nauki, plastyków.
 6. Zacieśnianie i podejmowanie nowych kontaktów międzynarodowych poprzez wymianę informacji i udział w międzynarodowych działaniach na rzecz książki dotykowej.
 7. Promowanie polskiej książki dotykowej za granicą, jak i pozyskiwanie dla polskiego czytelnika wartościowych książek obcych.
 8. Organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających czytelnictwo wśród dzieci niepełnosprawnych.
 9. Wyposażenie indywidualnych biblioteczek dzieci w książki dotykowe.
 10. Świadczenie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych.
 11.  Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
 12.  Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej.
 13. Organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integracyjnych.
 14. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł. (słownie: dwa tysiące  złotych), a także pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome

i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte w trakcie funkcjonowania Fundacji.

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację celów statutowych.
 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Subwencji osób prawnych.
 3. Ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.
 5. Odsetek bankowych.
 6. Z grantów i dotacji.
 7. Innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.

§13

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§15 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może przynależeć do innych organizacji. 

§16

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji. 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI 

§17

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.
 2. Rada Fundacji.
 3. Zgromadzenie Fundatorów.

ODDZIAŁ 1.

  Zarząd Fundacji 

 §18 

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

§19

 1. Zarząd Fundacji składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 3 letniej kadencji przez Zgromadzenie Fundatorów. Funkcję Zarządu pierwszej kadencji, odpowiedzialnej za utworzenie organizacyjnych podstaw dla dalszego funkcjonowania Fundacji, obejmuje jeden z Fundatorów i inne wskazane przez Fundatorów osoby.
 3. Zgromadzenie Fundatorów, na wniosek Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy, może odwołać członka Zarządu Fundacji przed upływem kadencji w razie:
 1. Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu Fundacji.
 2. Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo uchybiające godności sprawowanej funkcji.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa ostatniego dnia 36 miesiąca pełnienia tej funkcji. Kadencja pierwszego Zarządu Fundacji rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym i upływa ostatniego dnia 36 miesiąca kadencji.
 5. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa wskutek:
  1. Śmierci.
  2. Złożenia rezygnacji
 6. W razie śmierci, rezygnacji bądź odwołania członka Zarządu oraz z innych uzasadnionych przyczyn, Zgromadzenie Fundatorów może w trakcie trwania kadencji Zarządu uzupełnić jego skład w zakresie określonym w ustęp 1

§20 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością.
 2. Opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania i preliminarza kosztów Fundacji.
 3. Sporządzanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, oraz sprawozdań finansowych za dany rok, – jeśli ich sporządzenie jest konieczne w świetle odpowiednich przepisów.
 4. Zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Fundacji.
 5. Przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadów i zapisów.
 6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
 7. Przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji rocznych sprawozdań z jej działalności.
 8. Występowanie z wnioskami do innych organów Fundacji w sprawach przewidzianych w Statucie oraz w innych sprawach, kiedy uznaje za wskazanie zajęcie przez nie stanowiska.
 9. Podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji innych władz Fundacji. 

§21

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§22

 1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje jego Prezes.
 2. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa lub na wniosek każdego z pozostałych członków Zarządu bądź na wniosek członka Zgromadzenia Fundatorów.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
 4. W przypadku równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§23

 1. Zarząd Fundacji lub określeni jego członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie
  z tytułu pełnienia swych funkcji.
 2. W umowach z członkami Zarządu Fundację reprezentuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów.

ODDZIAŁ 2.

Rada Fundacji 

§24

Rada Fundacji jest organem powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Fundacji jest ciałem opiniodawczym.

§25

 1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu Fundacji.
 3. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na okres 5 letniej kadencji.
 5. Odwołanie członka Rady Fundacji przed upływem kadencji przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w szczególności w razie:
  1. Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.
  2. Niewykonywania funkcji członka Rady przez okres dłuższy niż rok lub nienależytego wypełniania tej funkcji.
  3. Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
  4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo uchybiające godności sprawowanej funkcji.
 6. Mandat członka Zarządu wygasa ostatniego dnia 60 miesiąca pełnienia tej funkcji. Kadencja pierwszej Rady Fundacji rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym i wygasa ostatniego dnia 60 miesiąca pełnienia tej funkcji.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek:
  1. Śmierci.
  2. Złożenia rezygnacji

9        W razie śmierci, rezygnacji bądź odwołania członka Rady Fundacji oraz z innych uzasadnionych przyczyn, Zgromadzenie Fundatorów może w trakcie trwania kadencji Rady uzupełnić jego skład w zakresie określonym w ustęp 1. 

§26

 Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Opiniowanie, przygotowanych przez Zarząd Fundacji rocznych planów działania i preliminarza kosztów Fundacji.
 2. Opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, oraz sprawozdań finansowych za dany rok, jeżeli ich sporządzenie jest konieczne w świetle odpowiednich przepisów.
 3. Na wniosek Zgromadzenia Fundatorów podejmowanie decyzji o uzupełnieniu składu Zarządu Fundacji przed upływem kadencji.
 4. Kierowanie pod adresem Zgromadzenia Fundatorów wniosku o zmianę Statutu Fundacji.
 5. Przekładanie Zgromadzeniu Fundatorów wniosków, co do połączenia Fundacji z inną fundacją lub o jej likwidację.
 6. Ustanowienie i przyznawanie odznak, medali oraz tytułów honorowych, o których mowa w 7§.
 7. Zajmowanie stanowiska w innych sprawach niezastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji innych władz Fundacji lub przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji lub Zgromadzenie Fundatorów.

§27

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. W sytuacji, gdy Przewodniczący Rady nie może wykonywać swojej funkcji posiedzenia Rady zwołuje członek Rady lub członek Zgromadzenia Fundatorów.
 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, członkowie Rady wybierają spośród siebie pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady na czas zebrania.

§28

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego Rady lub zastępującego go członka Rady Fundacji.
 2. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos,
 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady, lub zastępującego go podczas posiedzenia członka Rady Fundacji.

§29

 1. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu biorą obowiązkowo udział w posiedzeniach Rady Fundacji dotyczących opiniowania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
 3. W posiedzeniach mogą brać udział członkowie Zgromadzenia Fundatorów.
 4. Do udziału w posiedzeniach mogą zostać również zaproszeni przez Fundatorów lub Przewodniczącego Rady Fundacji przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna ze statutowymi celami Fundacji.
 5. Wymienione w ust. 1,2,3.4 uczestniczą w posiedzeniu Rady Fundacji jedynie z głosem doradczym.

ODDZIAŁ 3.

  Zgromadzenie Fundatorów

§30

Zgromadzenie Fundatorów jest organem Fundacji czuwającym nad jej należytym funkcjonowaniem i rozwojem oraz rozstrzygającym w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla Fundacji.

§31

 1. Do kompetencji Członków Zgromadzenia Fundatorów należy:
 1. Powoływanie i odwoływanie na zasadach określonych w Statucie członków Zarządu i Rady Fundacji.
 2. Ustalanie zmian Statutu Fundacji.
 3. Ustalanie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach lub pełniących funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
 4. Podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją.
 5. Decydowanie o likwidacji Fundacji w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w 36§ ust.1 Statutu.

§32 

 1. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, który kieruje jego pracami i na jego wniosek (Przewodniczącego), bądź członków Zgromadzenia Fundatorów lub odpowiednich władz Fundacji zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów.
 2. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności , co najmniej połowy jego składu.
 3. Każdy członek Zgromadzenia Fundatorów ma jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

§33

 1. Zgromadzenie Fundatorów może powiększyć swój skład przez powołanie na członków Zgromadzenia Fundatorów, niebędących Fundatorami osób fizycznych o uznanej wiedzy i dorobku zawodowym oraz o niepodważalnym autorytecie społecznym, jeżeli wyrażą wolę poświęcenia swego czasu dla wsparcia działań Fundacji, jak też osoby zasłużone dla rozwoju Fundacji.
 2. Uchwałę o powołaniu nowych członków Zgromadzenia Fundatorów podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
 1. Mandat członka w Zgromadzeniu Fundatorów wygasa w wyniku:
  1. Śmierci.
  2. Złożenia rezygnacji
 1. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów jego obowiązki związane z udziałem w pracach Zgromadzenia Fundatorów przejmuje zasłużona dla Fundacji osoba, wybrana wspólnie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU 

§34

 

 • Zmiana statutu Fundacji jest dopuszczalna, lecz nie może ona ograniczać celów Fundacji.

 

 1. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§35

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie mogłyby ulec cele Fundacji określone w Statucie.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Fundacji.

§36

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Fundacji, określając zasady rozdysponowania majątku Fundacji, z uwzględnieniem przepisów ustawy o fundacjach.

§37 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.